فن آوری ترمزهای ضد قفل  (ABS)

اين سيستم ها باعث می شوند که چرخها در هنگام ترمز گرفتن ، به طور ناگهانی قفل نشوند

designed by e_ranjbar_web@yahoo.com info@morattabkhodro.com

About  ABS