درباره خودرو پاژن ؟
 

    پروژه بهبود کلی خودروی پاژن که به لحاظ استفاده از موتور شش سيلندر خورجينی به پروژه V6 معروف شد.    قريب پنج سال پيش با هدف طراحی و توليد خودرويی بر اساس مدل های قبلی پاژن ( لندرور ) ، حفظ و بهبود قابليتهای ان به عنوان يک خودروی بيابانی (Off road) و ايجاد زمينه هاو تواناييهای جديد جهت تطابق با انتظارات و معيارهای روز در شرکت صنعتی توليدی مرتب شکل گرفت .

بد نيست گفته شود اشکالی که در بسياری موارد به پروژه های با زمينه اصلاح و بهبود محصولات و طرح های موجود وارد است ،در خصوص اين پروژه صادق نيست .

ايراد مذکور از اين قرار است که در خيلی موارد ضرورتی برای حفظ يک محصول با يک طرح و تلاش برای  مرتب و بهسازی آن وجود ندارد و چه بسا بهتر است اقدام در جهت نوسازی محصول صورت  گيرد ، ليکن وقتی صحبت از تواناييهای خارج از جاده ای پاژن ( لندرور ) به ميان می ايد ، گونه ای خاص از قابليتها مد نظر است  که کمتر در خودروهای ديگر بروز و نمود می يابد و به همين لحاظ خودروی مذکور کاربرد ويژه خود را در ساير نقاط جهان نيز حفظ نموده است لذا اقدام جهت بهبود اين خودرو کاملا" توجيه پذير می باشد.         

در اين راستا پروژه مطرح شده با توجه به 1- مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی نظرات و انتظارات مشتريان 2-بررسيهای فنی انجام شده بر روی نقاط ضعف خودرو 3- الزامات قانونی جديد تعريف شد که البته تعريف اوليه اهداف و فعاليتها در طول زمان و بر مبنای نتايج حاصل از اقدامات هر مرحله اصلاح گرديد و غالبا"گسترش داده شد.

در تعريف اوليه پروژه بهبود وضعيت قوای محرکه ، سيستم تعليق و تجهيزات داخلی خودرو در دستور کار بود که در طول انجام پروژه بسياری موارد ديگر به آن افزوده شد.نزديک به 1100مورد شماره فنی جديد برای قطعات و مجموعه ها تا حدودی بيانگر حجم تغييرات در اين پروژه می باشد که در جهت به توليد رساندن آن نزديک به 500 شيت نقشه ترسيم شد ، حدود 1500 برگ پراسس و روند ساخت تهيه گرديد ، قريب به 500 صفحه جدول فرايند عمليات مونتاژ تنظيم شد ، 125 جزوه به صورت شناسنامه فنی قطعات نوشته شد ، حدود 300 دست قالب و فیکسچر در داخل شرکت ساخته شد و 127 مورد قرارداد با سازندگان خارج از شرکت در خصوص توليد قطعات منعقد گرديد .

آغاز مطالعات اوليه پروژه در پاييز 1377 بود که با نزديک به 5 سال کوشش پرسنل پر تلاش شرکت مرتب و استفاده از توان طراحی - توليدی برخی شرکت های ديگر ، با توليد مدلهای GLV3000 و GLD3000 در تابستان 1382 به ثمر نشست .

Designed by e_ranjbar_web@yahoo.com

info@morattabkhodro.com

About pazhan 

 

Pazhan V63000